Acts出團契來 第三十三篇 – 成了

經文(新漢語譯本)

30保羅在自己所租的房子裏住了整整兩年。凡到他那裏來的人,他都接待。
31他放膽傳揚神的國,教導人主耶穌基督的事,並未受到阻攔。

使徒行傳28:30-31

思考 :

  1. 作者以這段說話作為保羅事奉的終結,未知套用在你 (團契) 的身上是否合宜呢?

    團契版 :我在團契事奉了整整兩年(兩屆) ,凡到過團契的人,都被接待,團職們放膽傳揚神的國,教導人主耶穌基督的事,並未受到阻攔
  2. 請寫下你在團契中未嚐的心願,求上帝幫助我們去完成____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

祈禱:

主啊,團契是屬於你的,求你使用我們微少謙卑的服事,去成就你在學校的心意,阿們